"(Resûlüm! Onlara) öğüt ver (ve uyar). Sen ancak bir öğüt verici (ve uyarıcı)sın. 88/21 "
Hadis Derlemeleri- 40 Hadis (Üç Aylar)
#
Hadisler
40 Sonuç Bulundu.
1 Hz. Aişe (R.a.)’dan rivayet edildiğine göre O şöyle demiştir: Hz. Peygamber (S.a.v.)'in bir gece (Şa'ban'ın onbeşinci gecesi) odamdan ayrıldığının farkına vardım. Hemen Onu aramaya çıktım. Baktım ki Bakıyy'dedir. Başını semâya kaldırmıştır. Bana: “Yâ Aişe! Allah ve Resûlü’nün sana zulüm etmelerinden mi korkmuş idin ...
RAVİ(LER): Hadis No: #509
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
10/06/2014
İNCELE
2 Âişe (r.anha)'den naklen rivayet etti. Âişe şöyle demiş . «Resûlüllah (s.a.v) senenin hiç bir ayında şaban ayındakinden daha fazla oruç tutmaz, ve: ‘Amellerden gücünüzün yetebileceğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz’ buyurur bir de şunu söyle ...
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #290
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
30/04/2014
İNCELE
3        Ebû Ümame (r.a.) dan rivayete göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez, muhakkak kabul olunur. Bunlar: Receb ayının ilk gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, yani Berat gecesi, cuma gecesi, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban bayramı geceleridir.” 
RAVİ(LER): Ebû Ümâme (r.a.), Hadis No: #281
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Deylemi, Oluş. Tarihi
25/04/2014
İNCELE
4 Hz. Aişe’den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor: ‘Şaban benim ayımdır. Ramazan Allah’ın ayıdır. Ve Şaban temizleyicidir, Ramazan günahları gidericidir’ 
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #298
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Deylemi, Oluş. Tarihi
02/05/2014
İNCELE
5 Üsâme b. Zeyd (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’e: “Ey Allah’ın Rasûlü! Hiçbir ayda Şaban ayı kadar oruç tuttuğunu görmedim” dedim. O da şöyle buyurdu: “Bu ay Receb’le Ramazan arasında insanların gafil bulundukları bir aydır. O ayda ameller alemlerin Rabbi olan Al ...
RAVİ(LER): Üsâme b. Zeyd (r.a), Hadis No: #284
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Es Sünenül Kübra (nesai), Oluş. Tarihi
30/04/2014
İNCELE
6    Enes İbn Mâlik’ten rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyururdu. “Allah’ım Recep ve Şaban’ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazana ulaştır. Cuma gecesi olunca da şöyle derdi “Bu gece pırıl pırıl, nûrânî bir gecedir. Cuma günü ne kadar nûrânî, parlak bir gün ...
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #273
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): İbn Asakir, Oluş. Tarihi
25/04/2014
İNCELE
7         Abdurrahmân ibn Ebî Bekre(r.a)'den tahdîs etti ki, Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur. "İşte zaman (yani yıl) hakîkaten Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü hey'eti gibi bir devre girmiştir. Sene oniki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır ki, üçü birbiri ardınca olan zil ...
RAVİ(LER): Abdurrahmân ibn Ebî Bekre (r.a.), Hadis No: #275
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
25/04/2014
İNCELE
8         Babası Sahabi olan Osman (r.a)’den Peygamberimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Recep büyük bir aydır. Allah o ayda se­vapları kat kat verir. Kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa bir sene oruç tutmuş gibi olur. Kim ye­di gün oruç tutarsa, ona yedi cehennem kapıları kapatı­lır. Kim sekiz g ...
RAVİ(LER): Osman (r.a.), Hadis No: #277
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Taberani, el’Mu’cemu’l Kebir, Oluş. Tarihi
25/04/2014
İNCELE
9        Ali b. Ebî Talib (r.a)’ten rivayet edildiğine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Recep ayında çokça istiğfar ediniz. Recep ayının her saatinde Cehennemden azat edilen kullar vardır. Allah’ın (cennette) öyle şehirleri vardır ki onlara ancak Recep ayında oruç tutan kullar girebilirler” 
RAVİ(LER): Ali b. Ebî Talib (r.a), Hadis No: #280
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Deylemi, Oluş. Tarihi
25/04/2014
İNCELE
10 Enes b Malik ten rivayet edildiğine göre, Allah’ın en seçkin ayı Receb’tir. O Allah’ın ayıdır. Kim Receb ayını yüceltirse Allah’ın emrini yüceltmiş olur. Kim Allah’ın emrini yüceltirse Allah onu naim cennetlerine sokar ve ona Allah’ın en büyük rızası vacip olur. Şaban ise benim ayımdır. Kim Şaban ayını yüceltirse benim e ...
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #282
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Beyhaki , Oluş. Tarihi
30/04/2014
İNCELE
11 Ebu Said el Hudri (r.a.) den rivayet edildiğine göre; Resûlullah (S.a.v.) şöyle buyurdu, “Recep, haram aylardandır. Onun günleri, altıncı kat semanın kapıları üzerinde yazılıdır. Bir kişi ondan bir gün oruç tutsa ve orucunu, tamamen Allah-ü Teâlâ’nın takvasına ayırarak tamamlasa, (gökte bulunan) o kapı ve o gün dile geler ...
RAVİ(LER): Ebu Said El Hudri (r.a.), Hadis No: #283
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Deylemi, Oluş. Tarihi
30/04/2014
İNCELE
12 Ali bin Ebî Tâlib’den rivayet edildiğine göre; Resûlullah (S.a.v.) şöyle buyurdu, demiştir: “Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibâdete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü (onbeşinci günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (keyfiyeti bizce me&cc ...
RAVİ(LER): Ali b. Ebî Talib (r.a), Hadis No: #286
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
30/04/2014
İNCELE
13 İbn Hakîm diyor ki: Said İbn Cübeyr (r.a.)’a  “Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas (r.a.)’yı dinledim şöyle demişti: “Rasulullah (s.a.v) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) oru&c ...
RAVİ(LER): İbn Hakim, Hadis No: #292
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Oluş. Tarihi
30/04/2014
İNCELE
14 Ebû Sa’lebe el-  Huşeni’den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Şaban’ın yarısının gecesi gelince Allah, yarattığı kullarına tecelli eder. Mü’minleri bağışlar, kafirlere mühlet verir. Kin güdenleri terk edinceye kadar kinleri ile baş başa bırakır”
RAVİ(LER): Ebû Sa’lebe el- Huşeni, Hadis No: #294
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Beyhaki , Oluş. Tarihi
30/04/2014
İNCELE
15 Hz. Ali’den rivayet edildiğine göre; Resûlullah (S.a.v.) şöyle buyuruyor  “Şaban ayının ortasında (Berat gecesinde) gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz, Allah o gece, güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, yok mu benden af isteyen, onu affedeyim; yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim; yok mu bir ...
RAVİ(LER): Hz. Ali (r.a.), Hadis No: #295
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
30/04/2014
İNCELE
16 Enes b. Malik (r.a.), Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim, dedi: “Allah Teâlâ şöyle buyurdu:  Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey Âdemoğlu! Güna ...
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #296
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
30/04/2014
İNCELE
17 Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “(İşlerinizde) orta yolu tutunuz, dosdoğru olunuz. Biliniz ki, hiç biriniz ameli sâyesinde kurtuluşa eremez.” Dediler ki: - Sen de mi kurtulamazsın, ey Allah’ın elçisi? - “(Evet) ben de kurtulamam. Şu kadar var ki ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #300
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sahih-i Buhari, Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
02/05/2014
İNCELE
18 İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.” 
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #310
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
02/05/2014
İNCELE
19 Osman İbni Affân radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittiğini söyledi: “Bir müslüman, farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşû içinde ve rükûunu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe, bu namaz önceki günahlarına keff&aci ...
RAVİ(LER): Osman İbni Affân, Hadis No: #308
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
02/05/2014
İNCELE
20 Abdullah İbni Selâm radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ey insanlar! Birbirinize selâm veriniz, yemek yediriniz, insanlar uyurken geceleyin namaz kılınız. Böyle yaparsanız selâmetle cennete girersiniz.”
RAVİ(LER): Abdullah İbni Selâm (r.a.), Hadis No: #311
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
02/05/2014
İNCELE
21 Yine Ebû Zer  radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Her birinizin her bir eklemi (ve kemiği) için bir sadaka gerekir. Binaenaleyh her tesbih sadakadır, her hamd sadakadır, her tehlil sadakadır, her tekbir sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır, kötülükten sakındırmak sadaka ...
RAVİ(LER): Ebû Zerr (r.a.), Hadis No: #305
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
02/05/2014
İNCELE
22  Ebû Ümâme radıyallahu anh, ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i: “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir” buyururken işittim, demiştir.
RAVİ(LER): Ebû Ümame (r.a.) , Hadis No: #307
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
02/05/2014
İNCELE
23 Ebû Hüreyre  radıyallanu anh’dan rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Din kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse, ona yenik düşer. O halde, orta yolu tutunuz, en iyiyi yapmaya çalışınız, o zaman size müjdeler olsun; günün başlangıcından, sonundan ve bir miktar da geceden faydalanınız.”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #306
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
02/05/2014
İNCELE
24 Ebû Ya’lâ Şeddâd İbni Evs (r.anh) den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Âciz kişi de, nefsini duygularına tâbi kılan ve Allah’tan dileklerde bulunup duran (bunu yeterli gören) dır”
RAVİ(LER): Ebû Ya'lâ , Hadis No: #299
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
02/05/2014
İNCELE
25 Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in Rabbinden rivâyet ettiği bir hadîs-i kudsîde Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Kul(um) bana bir karış yaklaştığı zaman, ben ona bir arşın yaklaşırım; o bana bir arşın yaklaşınca ben ona bir kulaç yaklaşırım; o bana yürüyerek geldiği zam ...
RAVİ(LER): Hz. Enes (r.a.), Hadis No: #302
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
02/05/2014
İNCELE
26 Ebu Musa el-Eş'ari (r.a.) anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Allah Teâla hazretleri, Şaban ayının onbeşinci gecesi (kullarına rahmetle) nazar eder ve müşrikle, müşahin (kindar bencil) hariç herkese mağfiret buyurur."
RAVİ(LER): Ebu Musa el-Eş’ari (r.a.), Hadis No: #297
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
02/05/2014
İNCELE
27 Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem, gece ayakları şişinceye kadar namazı kılardı. Âişe diyor ki, kendisine: - Niçin böyle yapıyorsun (neden bu kadar meşakkate katlanıyorsun) ey Allah’ın Resûlü? Oysa Allah senin geçmiş ve gelecek hatalarını bağışlamıştır, dedim. - “Şükre ...
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #303
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
02/05/2014
İNCELE
28 İbn Ömer’in şöyle buyurduğu rivayet edilir: “Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dua reddolunmaz: Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şabanın yarısındaki gece (Berat Gecesi), Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri”
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #293
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Beyhaki , Oluş. Tarihi
30/04/2014
İNCELE
29 Enes b. Mâlik’ten rivayet edildiğine göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır”
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #274
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Deylemi, Oluş. Tarihi
25/04/2014
İNCELE
30        Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Ramazan orucundan başka size sadece recep ve şaban orucunu emrediyorum” 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #276
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Taberânî, Mu‘cemü’l-Evsat, Oluş. Tarihi
25/04/2014
İNCELE
31 Enes b. Mâlik’ten rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Cennette kendisine recep denilen bir nehir vardır. O nehir sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Recep ayında kim bir gün oruç tutarsa Allah (C.C.) bu nehirden onu içirir.”
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #278
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): İbn Asakir, Oluş. Tarihi
25/04/2014
İNCELE
32 Hz. Aişe’den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Muhakkak ki Recep, Allah’ın ayıdır. El-Esam (sağır) diye de isimlendirilir. Çünkü cahiliye ehli Recep ayı girince silahlarını kullanmaz bir tarafa bırakırlardı. İnsanlar emniyet içinde olur, yollar güven içinde bulunurdu. Bu ay bitinceye kadar insanlar birbirinden ...
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #279
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Beyhaki , Oluş. Tarihi
25/04/2014
İNCELE
33 Ümmü Seleme'nin  şöyle dediği nakledilmiştir:  Rasulullah’ı (S.a.v) şaban ayı hariç, hiçbir ayı tam olarak oruçla geçirdiğini görmedim. Çünkü O, bu ayı, peşpeşe gelen (oruçlu) iki ay olmaları için Ramazana bitiştirirdi. O bazan bir ayda o kadar oruç tutardı ki, biz "artık O, hiç or ...
RAVİ(LER): Ümmü Seleme (r.anha), Hadis No: #287
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Dârimî, Oluş. Tarihi
30/04/2014
İNCELE
34 Enes (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) Ramazan orucundan sonra hangi oruç daha değerli ve kıymetlidir diye soruldu. Buyurdular ki: “Ramazan’ın büyüklüğü için tutulan şaban ayındaki oruç.” Sonra hangi sadaka değerli ve kıymetlidir? denildi. Buyurdular ki: “Ramazanda verilen sadak ...
RAVİ(LER): Hz. Enes (r.a.), Hadis No: #288
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
30/04/2014
İNCELE
35 Ümmü Seleme (r.anha)’dan rivâyete göre, O şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.)’in peş peşe iki ay oruç tuttuğunu görmedim ancak şaban ve Ramazanı tutardı.” Bu hadis aynı şekilde Hz. Âişe’den şu şekilde rivâyet edilmiştir. “Peygamber (s.a.v.)’in hiçbir ayda şaban’da tuttuğu oruçtan ...
RAVİ(LER): Ümmü Seleme (r.anha), Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #289
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
30/04/2014
İNCELE
36 Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v), şabanın çoğunu ve Ramazan’ın tamamını oruçla geçirir, Pazartesi ve Perşembe günü orucunu da kaçırmak istemezdi. 
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #291
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Es Sünenül Kübra (nesai), Oluş. Tarihi
30/04/2014
İNCELE
37 Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur” dedi: “Her kim (ihlâs ile bana kulluk eden) bir dostuma düşmanlık ederse, ben de ona karşı harb ilân ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden, bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #301
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
02/05/2014
İNCELE
38 Ebû Abdullah (veya Ebû Abdurrahman) Sevbân radıyallahu anh’den -ki kendisi Resûlullah’ın azadlı kölesidir- rivayet edildiğine göre o “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittim” demiştir: “Çok secde etmeye bak! Zira senin Allah için yaptığın her secde karşılığında Allah seni bir de ...
RAVİ(LER): Sevbân (r.a.), Hadis No: #304
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
02/05/2014
İNCELE
39 Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir kimse evinde güzelce temizlenir, sonra Allah’ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah’ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder; diğer adımı da onu bir derece yüksel ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #309
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
02/05/2014
İNCELE
40 Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: Bir gece Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’in yanımda olmadığını fark ettim, cariyesine gittiğini zannettim. Karanlıkta el yordamıyla bulmaya  çalıştım, (O’nu araştırırken) elim, ayağının tabanına temas etti. Secde vaziyetinde şöyle diyordu: “Allah’ım! Senin gazabından rızana, a ...
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #312
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Tahavi Şerhu Meânil Âsâr , Oluş. Tarihi
02/05/2014
İNCELE
Geri Bildirim!